Ovid Jug, Watson & Sanderson

Ovid Jug, Watson & Sanderson, Poughkeepsie, NY